Adatvédelmi irányelvek

Adatkezelési Tájékoztató

 

 1. BEVEZETÉS

 

Sokorai Orsolya EV. (székhely: 1112 Budapest, Baradla u. 6/a., adószám: 69260348-1-43), a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) (általános adatvédelmi rendelet) szerint az alábbi tájékoztatást adja.

 

Jelen adatkezelési tájékoztató a www.nanettodesign.com oldal adatkezelését szabályozza. Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi linken érhető el: https://www.nanettodesign.com/adatvedelmi-iranyelvek/

 

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

 

 • Az Adatkezelő

 

Név: Sokorai Orsolya EV.

Székhely: 1112 Budapest, Baradla u. 6/a.

E-mail: nanettodesign@gmail.com

 

 • Fogalmak

 

 • „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
  • A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

 

A személyes adatok:

 • kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 • pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 • tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 • kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”). Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).
  • Adatvédelmi nyilatkozat

 

Sokorai Orsolya EV. kijelenti, hogy a Vásárló/érintett (a továbbiakban a Vásárló és az érintett egymással azonos jelentéssel bír) által a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kizárólag abból a célból kezeli, amihez az igénylő hozzájárult. A Szolgáltató ehhez a tevékenységhez adatfeldolgozót vehet igénybe, amelynek tevékenységéért, mint sajátjáért felel. Egyebekben a Vásárló személyes adatait harmadik fél részére nem adja át. A személyes adatokat a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig kezeli.

 

Sokorai Orsolya EV. valamennyi adatot bizalmasan kezel. A Vásárlót megilleti hozzájárulásának a jövőre nézve való visszavonásának joga. A szolgáltatás igénybevételével Vásárló elfogadja, hogy a Szolgáltató a szolgáltatás igénybevétele során a Vásárló által feltöltött/elküldött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

 

A Vásárló tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a megrendelés teljesítéséhez szükséges személyes adatait adathordozókon rögzítsék. A Vásárló kifejezetten hozzájárul személyes adatainak felvételéhez, kezeléséhez és használatához.

 

Az adatkezelési tájékoztató a következő jogszabályok figyelembe vételével történt:

 

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.);
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
 • az Adózás rendjéről szóló 2017. év CL. törvény (a továbbiakban: Art.)
 • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (GDPR rendelet)
 • az Alaptörvény.

 

 1. ADATKEZELÉSEK

 

 • A Webáruház működtetésével kapcsolatos adatkezelés

 

Sokorai Orsolya EV. (székhely: 1112 Budapest, Baradla u. 6/a., adószám: 69260348-1-43; online értékesítési tevékenységével kapcsolatban az alábbiak szerint kezeli a Vásárlók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából.

 

A kezelt adatok köre:

Vezeték- és keresztnév, telefonszám, e-mail cím.

Az adatkezelés célja:

Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, egyeztetés, elállási jog gyakorlása.

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése.

 

A kezelt adatok köre:

Számlázási név és cím.

Az adatkezelés célja:

Szabályos számla kiállítása, esetleges módosítása, javítása, a követelések érvényesítése.

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

 

A kezelt adatok köre:

Szállítási név és cím.

Az adatkezelés célja:

A házhoz szállítás, kiszállítás kezelése.

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése.

 

Az érintettek köre:

Valemennyi Vásárló a Webáruházban.

 

Az adatkezelés időtartama:

A sikeres rendelést követő 3 hónap elteltével a megrendelő adatait a rendszer automatikusan törli; a „Függőben lévő rendelések”, „Hibás rendelések”, „Törölt rendelések” adatait a rendszer 30 nap után törli.

 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

Sokorai Orsolya EV.

 

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél a:

 • tájékoztatást személyes adatai kezeléséről;
 • személyes adatainak helyesbítését;
 • személyes adatainak korlátozását, törlését vagy zárolását.

 

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 munkanapon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha az érintett kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha az érintett nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (https://naih.hu/) fordulhat.

 

 • Igénybe vett adatfeldolgozók

 

 • A Weblap üzemeltetője:

 

 • Adatfeldolgozó tevékenysége: tárhely szolgáltatás
 • Adatfeldolgozó neve és elérhetősége: Websupport Magyarország Kft. (1119 Budapest, Fehérvári út 97-99.; Tel: +36 1 700 4140; E-mail: info@tarhelypark.hu)
 • Adatfeldolgozó adatkezelési szabályzata: https://tarhelypark.hu/adattovabbitasi-nyilatkozat/
 • A kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
 • Az érintettek köre: A Weblapot használó valamennyi Vásárló.
 • Az adatkezelés célja: A Weblap megfelelő működtetése, vásárláshoz kapcsolódó rendszerüzenetek küldése.
 • Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelő és a tárhely szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, illetve az érintett tárhely szolgáltató felé benyújtott törlési kérelméig.
 • Az adatfeldolgozás jogalapja: A GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
 • A jogos érdek: biztonságos weboldal üzemeltetés, adatok védelme, csalások, támadások megelőzése.

 

 • Szállítmányozási partnerek:

 

 • GLS

 

 • Adatfeldolgozó tevékenysége: Termékek kiszállítása.
 • Adatfeldolgozó neve és elérhetősége: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.; Tel.: +36 29 886 700; E-mail: info@gls-hungary.com)
 • Adatfeldolgozó adatkezelési szabályzata: https://gls-group.com/HU/hu/adatkezelesi-tajekoztato/
 • A kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.
 • Az érintettek köre: A házhozszállítást kérő valamennyi érintett.
 • Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.
 • Az adatkezelés időtartama: A házhozszállítás lebonyolításáig.
 • Az adatfeldolgozás jogalapja: A GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

 

 • Magyar Posta

 

 • Adatfeldolgozó tevékenysége: Termékek kiszállítása.
 • Adatfeldolgozó neve és elérhetősége: Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.; Tel.: +36 1 767 8282; E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu)
 • Adatfeldolgozó adatkezelési szabályzata: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato
 • A kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.
 • Az érintettek köre: A kiszállítást kérő valamennyi érintett.
 • Az adatkezelés célja: A megrendelt termék kiszállítása.
 • Az adatkezelés időtartama: A kiszállítás lebonyolításáig.
 • Az adatfeldolgozás jogalapja: A GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

 

 • Számlázási partner:

 

 • Adatfeldolgozó tevékenysége: Számlázás.
 • Adatfeldolgozó neve és elérhetősége: Billingo Technologies Zrt. (1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet; Tel.: +36 1 500 9491; E-mail: hello@billingo.hu)
 • Adatfeldolgozó adatkezelési szabályzata: https://www.billingo.hu/adatkezelesi-tajekoztato
 • A kezelt adatok köre: Számlázási név, számlázási cím, e-mail cím.
 • Az érintettek köre: Valamennyi Vásárló.
 • Az adatkezelés célja: A számviteli és adótörvényeknek történő megfelelés.
 • Az adatkezelés időtartama: A számviteli és adótörvények szerinti elévülési idő végéig.
 • Az adatfeldolgozás jogalapja: A GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

 

 1. REGISZTRÁCIÓ

 

A Webáruházban nincs regisztráció.

 

 1. ADATHELYESBÍTÉS, HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA

 

A számlázási és szállítási adatok a vásárlás folyamata során az ügyfélszolgálatnak írt levéllel (e-mail, postai út) módosíthatóak. A szállítási adatok a kiszállítás megkezdését követően nem módosíthatóak. A Vásárló kérheti az ügyfélszolgálat bármely 5. pont szerinti elérhetőségén a személyes adatainak törlését, amelynek az Adatkezelő 5 munkanapon belül köteles eleget tenni.

 

 1. IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉSI CÍM, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

 

E-mail cím: nanettodesign@gmail.com

Cím: 1112 Budapest, Baradla u. 6/a.

Az ügyfélszolgálat a részére küldött panaszokat, kérdéseket és kéréseket a beküldéstől számított 6 hónapig tárolja, majd törli – a még folyamatban lévő ügyekben keletkezett levelezések kivételével.

 

 1. ADATBIZTONSÁG

 

Az Adatkezelő az oldal üzemeltetőjénél, 24 órás őrzéssel védett szerveren és székhelyén kezeli a személyes adatokat.

 

 1. COOKIE-K

 

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűkből és számokból álló információcsomag, amit az Adatkezelő honlapja küld el a Vásárló böngészőjének azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlap használatát.

Az általunk használt cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet a Vásárló eszköze tárol.

Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül az eszközön.

 

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban a Vásárló hozzájárulása.

Az Adatkezelő csak a működéshez szigorúan szükséges cookie-kat használ: Ezek a cookie-k a Weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a Weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányában az oldal számos funkciója nem lenne elérhető. Ezen típusú cookie-k nagy része kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik. Kivétel ez alól pl. az a süti, ami azt tárolja, hogy az adott eszközön el lett fogadva a sütik használata az oldalon, személyes adatokat azonban ezek sem tartalmaznak.

 

 1. ADATVÉDELMI INCIDENS

 

Ha adatvédelmi incidens következik be és az valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását;
 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

 

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 

 1. JOGORVOSLAT

 

Bármely érintett személy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelme vagy vélt jogsérelme esetén az illetékes törvényszékhez fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. , +36-1-391 1400; www.naih.hu).

 

Tájékoztató érvényes: 2024.03.25-től.

Nyomdai nap minden héten kizárólag PÉNTEKEN van, így az elkészitési határidőkről rendelés előtt kérlek érdeklődj!